SA KADRINA SPORDIKESKUS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Üldpõhimõtted käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist SA Kadrina Spordikeskuse poolt teenuste osutamisel klientidele.

Isikuandmete kogumise eesmärgid sõltuvad kliendi poolt kasutatavast teenusest ja võivad teenuste lõikes erineda.

Eesmärkideks on koos või eraldi peamiselt kliendile soovitud teenuse osutamine, soodustuse andmine, isiku tuvastamine, kliendi turvalisuse tagamine ja teenust puudutava olulise informatsiooni edastamine, samuti meie tegevust reguleerivate seadustega meile pandud kohustuste täitmine.

 

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on SA Kadrina Spordikeskus , registrikood 90013093, aadress Rakvere tee, 14 Kadrina alevik, 45201 Kadrina vald.

Klientide kohta, kes tasuvad teenuste eest ülekandega, kogume makseandmeid treeningutel osalemiseks tehtud maksete töötlemisel raamatupidamiskohustuste täitmiseks.  Makseandmeid säilitame vastavalt raamatupidamise seadusele seitse aastat.

Kogutavad isikuandmed on klientide poolt vabatahtlikult SA Kadrina Spordikeskusel edastatud.

 

Kliendi õigused

Kliendil on õigus saada informatsiooni, milliseid isikuandmeid SA Kadrina Spordikeskus tema kohta on kogunud ja kuidas neid töödelnud.

Klient võib nõuda enda ja/või lapse/eestkostetava isikuandmete muutmist (parandamist, täiendamist), kustutamist ja töötlemise piiramist.

Klient võib võtta oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi.

Juhul, kui klient leiab, et tema isikuandmete töötlemine SA Kadrina Spordikeskuse poolt ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktidega on kliendil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtu poole.

 

Isikuandmete kaitse ja säilitamine

Ligipääs kliendi andmetele on vajadusel seadusandlusest tulenevatel alustel ka õigus- ja korrakaitseorganisatsioonidel (nt Politsei- ja Piirivalveamet).

SA Kadrina Spordikeskus säilitab andmeid kuni see on vajalik teenuse osutamiseks, SA Kadrina Spordikeskuse õiguste kaitsmiseks ja kuni on õigusaktides nõutud.

Videovalve salvestisi säilitatakse maksimaalselt üks kuu või kuni on vajalik probleemi lõpliku lahenduse saavutamiseks.

 

Kaamerad

Kadrina Spordikeskusesse on vara säilimist ja isikuid ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldatud turvakaamerad.

Tegemist on siseruumidesse ja SA Kadrina Spordikeskuse väliterritooriumile paigaldatud kaameratega, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või koridori) ja seal toimuvat. Veekeskuse kaamerate kasutamisest teavitavad kaamera kujutisega sildid.

Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutab Kadrina Spordikeskus selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda Kadrina Spordikeskuse juhatajal ja juhiabil. Salvestisi tohib edastada väljapoole Spordikeskust või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile).

Kaamerate salvestisi säilitatakse maksimaalselt 45 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega, sõltuvalt kaamera tehnilistest võimalustest.

 

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete muutmine

SA Kadrina Spordikeskusel on õigus käesolevaid üldpõhimõtteid muuta. Teave muutuse kohta postitatakse ettevõtte kodulehel. Kehtivad üldpõhimõtted on alati ettevõtte kodulehelt leitavad.